Neděle

18. dubna 2021

Nyní

Zítra

Svátek má

Pravidla soutěže

Tipněte si a vyhrajte balíček čokoládových dobrot od čokoládovny Jordis

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže o 3 balíčky čokoládových dobrot od čokoládovny Jordis je společnost TN Média s.r.o., IČ 28847229, se sídlem Branická 213/53, Braník - Praha 4.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 9. 11. 2020 (09:00:00 hod.) do 13. 11. 2020 (23:59:59 hod.) na sociální síti Facebook a to na Facebookových stránkách spravovaných pořadatelem (https://www.facebook.com/salonkyhk/).

3. Účastníci soutěže

Zúčastnit soutěže se může každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní Facebook účet a splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že pořadatel zjistí opakovanou účast téže osoby (s uvedením týchž osobních údajů), má právo takovou osobu ze soutěže vyloučit bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Stejně tak má pořadatel právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, kteří používají nepravdivé nebo smyšlené údaje či jejich chování jinak vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.

4. Princip a podmínky soutěže

Soutěžící se do soutěže automaticky přihlásí vložením komentáře pod soutěžní příspěvek: „Tipněte si, kolik čokoládiček je v košíku?“

Vyhrávají první tři správné nebo nejbližší odpovědi. Pořadí je určeno dnem, hodinou a minutou vložení soutěžního komentáře. V případě, že by pořadatel obdržel dvě nebo více správných odpovědí splňujících podmínky výherní odpovědi (tedy obdrží-li je pořadatel ve stejný čas), rozhodne pořadatel o výherci ze všech odpovědí splňujících podmínky výherní odpovědi losem.

5. Výhra v soutěži

Výhra v soutěži jsou 3 balíčky čokoládových dobrot od čokoládovny Jordis. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v předchozí větě nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Tato soutěž má povahu hry, a tudíž výhry nejsou právně vymahatelné.

Výhry nelze převádět na jinou osobu, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

6. Vyhlášení výsledku a vítěze soutěže

Vyhlášení výsledků a vítězů soutěže proběhne do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. V soutěži budou vyhlášeni 3 výherci.

K informování výherců dojde prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem, ve kterém budou  označeny profily výherců  a výherci budou vyzváni k napsání zprávy na Facebooku. Výhra bude k předání po předchozí domluvě na smluveném místě v centru Hradce Králové po předložení občanského průkazu. Výherci budou pořadatelem o podrobnostech informováni v soukromé zprávě svého Facebook profilu.

V případě, že si vítězný soutěžící nevyzvedne výhru ani do 30 dnů poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.

7. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli jednostranně změnit, zrušit či upravit její pravidla. O takové změně by pořadatel informoval na svých Facebookových stránkách uvedených v bodu 2 výše (Termín a místo konání soutěže). Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher.

Pořadatel dále prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku pořadateli výslovný souhlas s tím, aby pořadatel soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, adresa a telefonní číslo) pro potřeby předání výhry a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění evidence, zpracování a vyhodnocení soutěže, nejdéle však po dobu 2 měsíců ode dne ukončení soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu výše uvedeném může kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu po dobu trvání soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

Osobní údaje v daném rozsahu vyžaduje pořadatel výlučně pro účely, ke kterým dal soutěžící souhlas, a dále k ochraně svých vlastních oprávněných zájmů spočívajících v možnosti prokázat řádný průběh soutěže, výběr výherce a splnění svého závazku ve formě předání výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email redakce@salonkyhk.cz.