Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Hradec Králové před 100 lety aneb Co se dělo ve městě v prosinci 1920

26. 12. 2020

page.Name
Uplynuly dva roky od konce první světové války. Hradec Králové prožíval první dva roky od vzniku samostatného Československa. Je prosinec a píše se rok 1920. A co se v tom měsíci před 100 lety ve městě dělo? O tom se píše v kronice Městského historického musea v Hradci Králové. Salonky se k těmto zápisům dostaly díky ochotě a spolupráci Státního okresního archivu.

V jednotlivých textech tehdejších událostí jsme kvůli autenticitě zápisu ponechali původní znění včetně tehdejších slov a také archaického slovosledu. Ten může být pro mnohé čtenáře nejen důvodem k mírnému pobavení, ale i k návratu do dob již dávno minulých.

Schody u vojenské nemocnice
Od zřízení nových schodů od vojenské nemocnice na Žižkovo náměstí bylo jak finanční komisí, tak měst. radou upuštěno. Usneseno bylo, aby na místě schodů zřídila se stezka, která bude státi kolem 20.000 K. Upravena bude ještě letos.

Klicpera
Jednota div. ochotníků „Klicpera“ vykazuje seznam darů, jež v období 1915–1920 z výtěžků divadelních představení věnovala: Národním účelům 7915,91 K, dobročinným a kulturním účelům 14.906 K, válečným poškozencům 3612,80 K, na udržování divadla 13.801,50 K.

První sníh
Po dlouhém suchu a mrazivém počasí počal dne 2. prosince padati sníh, bohužel nepadal dlouho.

Klumparova tryzna
Sokol uspořádal na paměť pětiletého výročí úmrtí a památce svého nezapomenutelného starosty a zasloužilého člověka lidumila, lékaře a Sokola tryznu dne 5. prosince v Klicperově divadle. V pozadí jeviště stálo výrazné poprsí nezapomenutelného Sokola na svěží domácí zeleni. Sokolští pěvci zapěli Smetanovo „Věno“, pak vystoupil br. učitel Divecký a promluvil o Dru. Klumparovi. Závěrem tryzny byl Pickův sbor „Hoj vzhůru pestrý sokole!“ Návštěva byla slušná.

Rozpočet okresu
Dne 6. prosince projednán a schválen byl rozpočet okresu zdejšího. Celková potřeba činí 2.760.445,72 K, úhrada 970.323,11 K, schodek činí 1.790.123,67 K, který se uhradí přirážkou 63 % k dani činžovní (vynese 1.668.492,96 K). Nekrytý schodek uhrazen bude z úspor. Do rozpočtu je zařazena také položka 500.000 K na zakoupení pozemků pro stavbu okresní nemocnice, jakož i k uhražení nákladu na přípravné práce se stavbou spojené. Obci zdejší zvýšeny příspěvky na vydržování škol, 58.000 K na reálku a 4300 K na gymnasium a na krytí rozpočtů školních – obchodní akademie 102.000 K, lycea 42.000 K a školy pro hospodářská povolání žen 56.500 K, pro chlapeckou výchovu 15.000 K, pro útulnu služebných 1000 K.

Přerušené vyučování
Na reálce přerušeno bylo vyučování na dobu od 30. listopadu do 5. prosince, ježto se nedostává uhlí pro vytápění učeben. Podobně stalo se i učitelskému ústavu a pro nedostatek uhlí finanční ředitelství zdejší dne 7. prosince úřadování zastavilo.

Jmenování
Při příležitosti založení „Institut français de Prague“ jmenován prof. zdejší reálky dr. Vl. Buben, jednatel místního odboru Alliance Français důstojníkem akademie (Officier d'académie).

Nakažlivé nemoce
Ve městě šíří se mezi dětmi záškrt a spála. První třída obec. školy chlapecké a třetí třída obec. školy dívčí, z nichž děti onemocněly, musily býti desinfikovány.

Absolventi středních škol
Absolventi středních škol s maturitou budou přijati jako úředničtí čekatelé do železniční odborné školy při ředitelství stát. drah v Hradci Králové. Přijatí obdrží měsíční adjutum 234 K a příslušný drahotní přídavek. Ubytování a strava za levný peníz v budově ředitelství. Kolkované žádosti s patřičnými doklady buďtež zaslány, pokud možno do 15. prosince. 

Komunisté
Dne 11. prosince učinili následkem událostí pražských i zdejší komunisté pokus stávky v továrnách velkého Hradce. Sehnali jistou část dělnictva hlavně ze strojírny Ippenovy v Hr. Králové, částečně ze Spoj. strojíren v Kuklenách a pak cihláře ze Svob. Dvorů, bylo jich nejvýše 600 a táhli od Střelnice – kde jsou se soc. demokraty pod jednou střechou – k okres. hejtmanství, kde protestovali proti zabrání dělnického domu v Praze stranou soc. demokratickou aj. Obsah jednání byl tlumočen dělnictvu soudr. Ingworthem s okna shromáždění. Po výzvě k odchodu a klidu průvod ale velmi ztenčený odešel z města. Dne 12. t. m. měli komunisté na Střelnici schůzi.

Stávka
Dne 13. t. m. pořádána byla jenerální stávka, na níž dělnictvo velkého Hradce nemělo valné účasti. Sešlo se asi 1200 lidé (193 šestistupy), kteří odebrali se na náměstí, kde odbýval se tábor lidu. Před zahájením tábora odebrala se několikačlenná deputace na okres. Hejtmanství, aby zde tlumočila požadavky komunistů: zřízení závodních rad a dělnických rad v každé obci atd. Na náměstí pak ujal se slova občan neznámého jména a v řeči vykládal, jak komunisté si představují věci v republice, aby dělnictvo bylo prý spokojeno. Mluvilo ještě více řečníků, ale ze všeho bylo zříti, že jenerální stávka na Hradecku mezi dělnictvem populární nebyla a že komunistická strana na Hradecku mnoho stoupenců neměla.

Cena vánočních stromků
Říšská hospodářská rada schválila tyto ceny: do 1 m 1.50 K, od 1 do 2 m 2 – 5 K, od 2 do 4 m 7 – 10 K, přes 4 m 15 – 20 K.

Výzva občanstvu
Pod tíhou hospodářských poměrů podařilo se několika osobám namluviti dělnictvu, že jest možno jemu pomoci jen cestou protizákonnou a cestou násilí a tím je nepřímo vybízeti k porušení veřejného pořádku a klidu. Protože nepokoji takovými jest ohrožována republika ve svých základech, zejména v úvěru zahraničním, musí zdejší okresní politická správa postaviti se na půdu zákona a proti všem rušitelům přísně zakročiti. Varuji proto každého poctivě smýšlejícího občana, by se nedal zlákati těmito osobami, protože každý ponese za své činy zodpovědnost. – Okresní politická správa v Hradci Králové dne 14 prosince 1920. Ministerský rada Füchl.

Abstinenti
Kroužek mladých abstinentů konal dne 15. prosince ustavující schůzku v Jiráskových sadech (restaurace) ve Studentském domově. Promluvil tam p. MUDr. Studnička „O škodlivosti alkoholu“.

Ryby na svátky
Ryby pro svátky určené prodává p. K. Beer v domě čp. 258, Pouchovská silnice po předložení chlebové legitimace a lístku na ryby po 12,70 k za 1 kg. 

Vloupali se
V noci ze dne 21. na 22. prosince vloupali se neznámí pachatelé do výkladních skříní obchodu p. Pavelky (proti Grandu).

Koupě hotelu Holub
Svaz okresů, obcí, hospodářských družstev a jiných konsumentů energie elektrické spol. s.r.o. v Hradci Králové zakoupili hotel Holub u nádraží.

Štědrovečerní nadílka
Dne 23. prosince uspořádala Armáda Spásy štědrovečerní nadílku pro hradecké děti.

Lichevní soud
Lichevní soud v Hradci Králové odsoudil bývalého přednostu dráhy z Lichkova – Mladkov pro řetězový obchod dřívím, klihem, vápnem a kartáči bezpodmínečně k pokutě 20.000 K a k 8 měsícům žaláře a hostinského Kolbena ze spoluúčasti na 6 měsíců podmínečně.

Kozy v Hradci
Při soupisu domácího zvířectva napočteny pouze ve vnitřním městě bez domů na pravém břehu Labe 243 kozy. Za války chov koz rozmohl se mírou netušenou, což obec umožnila pronajmutím menších dílců pevnostních pozemků, dále část chovatelů „přiživovala“ kozy na pozemcích obce. Přechodem do normálních poměrů chov koz ve městě pomine. Bude to možno, až nastane dostatek mléka.

Krádež
Dne 30. prosince v noci vnikli zlodějové do krámu p. Procházky, zasílatelství látek na nábřeží a odcizili více balíků zboží. Překvapeni byli ponocným Růžičkou, který jednoho zloděje pronásledoval po pravém břehu Labe až skoro k železničnímu mostu, kde se mu zloděj ztratil. Policie zahájila pátrání a skutečně po dvou dnech podařilo se jí při prohlídce u rodiny Vojtěchovy v Pileticích nalézti nejen odcizené zboží p. Procházkovi, ale i předměty odcizené kdysi v družstvu invalidů i jiné, jichž původ zatím zjištěn nebyl. Jako pachatel zatčen byl mladý Vojtěch bydlící v Hradci, dále jeho bratr vojín, matka a vnučka její.

Divadlo
Dramatické sdružení „Tyl“ sehrálo dne 31. prosince frašku „Bytová nouze“ ve prospěch místní Družiny válečných invalidů, vdov a sirotků.

Útěk zatčeného
Dne 31. prosince odpoledne přivedl četník do budovy okres. soudu jistého Samka, zatykačem stíhaného. Týž použil příležitosti a z budovy uprchl. Byl však dopaden a dodán do krajské věznice.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: archiv Muzea Východních Čech