Pondělí

15. července 2024

Nyní

22°

Zítra

21°

Svátek má

Od města českých královen K pevnosti – multimediální nadstavba expozice Cesty města

28. 2. 2024

page.Name
Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové na sklonku roku 2021 zpřístupnilo novou expozici nazvanou Cesty města, která návštěvníky provází dějinami města od jeho počátků do poloviny 20. století. Tematicky je expozice rozdělena na tři části a zaujímá dvě patra výstavní budovy na Eliščině nábřeží.

Vizuál expozice je dílem Radka Polívky, architekta MVČ, který v součinnosti s autory pojal každý tematický celek zcela originálním a neotřelým způsobem. Stěžejní pro muzejní expozici jsou samozřejmě unikátní sbírkové předměty, na nichž autoři dokládají klíčové události historického vývoje Hradce Králové, přičemž opomenuto není ani období pravěku, kdy pomocí archeologických nálezů dokumentují vývoj osídlení na královéhradeckém návrší a v jeho okolí již od období paleolitu. Atraktivnost expozici dodávají dnes návštěvníky velmi oblíbené a multimediální prvky, na které se zaměříme.

K městu českých královen

První část pojednávající o nejstarších dějinách města až po období renesance nese název K městu českých královen a jejím autorem je archeolog Radek Bláha. Z hlediska multimediální nadstavby zde dominuje trojrozměrný model města vyrobený roku 2006, který zachycuje město před husitskými válkami na počátku 15. století. V sousedství modelu u části torzální architektury může návštěvník využít dotykové obrazovky na téma dnes již zaniklého dominikánského kláštera, který stával nedaleko dnešního MVČ.

Jak takový klášter ve své době s největší pravděpodobností vypadal, rozklíčoval tým odborníků složený z archeologů i stavebních historiků a expertů v oblasti výpočetní techniky, kteří výsledek svého bádání návštěvníkovi zprostředkovali formou 3D virtuálního modelu – videorekonstrukce stavby části klášterního kostela. Autoři vycházeli z dochovaných fragmentů stavebních prvků, jejich velikosti a způsobu opracování. Na základě toho bylo totiž možné odvodit, jak byly zasazeny ve zdi a jak tedy celková konstrukce vypadala.

Kromě výpovědi samotných stavebních prvků dále naši odborníci vyšli z rekonstrukcí dochovaných staveb ze stejného historického období, dobové literatury a pramenů. Vedle projekce je součástí nabídky tohoto interaktivního prvku hra vybízející návštěvníky k zamyšlení, kam mohly být zasazeny v prostorách kostela nabízené fragmenty architektonických prvků.

Dalším velice atraktivním interaktivním multimediálním prvkem v této části expozice je digitální písařský pult, jehož účelem je zejména zábava a relaxace. Návštěvníci si zde mohou pomocí digitálního pera vyzkoušet čtení středověké listiny, stát se písařem nebo si zaslat na vlastní e-mailovou adresu digitální formu historického dokumentu. Cílem autorů bylo přiblížit návštěvníkům činnost kanceláře purkmistra města a dopřát jim to zábavnou a objevnou cestou.

K pevnosti

Svou specifickou formu prezentace má i tematická část K pevnosti, autorů Stanislava Hrbatého a Josefa Šrámka . Půdorys této části expozice totiž připomíná období, kdy byl Hradec Králové transformující se středověkou a později novověkou pevností, čímž se stal jedním ze čtyř klíčových pevnostních měst v českých zemích - Hradec Králové, Terezín, Josefov, Olomouc. Sledovaným obdobím je tady úsek téměř čtyř staletí od třicetileté války let 1618 až 1648 po konci 19. století.

Dominantním multimediálním prvkem je zde historický model pevnostního města Hradce Králové, který v letech 1908 až 1916 sestavoval muzejní laborant a kustod Františka Žaloudka. Onu multimediální nadstavu představují tři dotykové obrazovky, které se nacházejí prostřednictvím návštěvníka může na modelu světelně zvýraznit konkrétní pevnostní objekt, zobrazit historické i soudobé fotografie a prostudovat informace, které se k lokalitě váží.

Součástí tohoto multimediálního prvku je projekční plocha, na níž se střídají historické plány města seznamující návštěvníky s jeho proměnou v 19. století. Společně s velkoplošnými ilustracemi – výjevy zachycujícími prusko-rakouskou válku roku 1866, které jsou promítány na pozadí modelu, tvoří unikátní multimediální celek této expoziční části.

(hyš-zk)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Zdeňka Kulhavá, Miroslav Beneš